|reklama|
biliardové stoly

Kanalizácia vs. domová čistiareň odpadových vôd:

2009-10-24 Hodnotenie článku [381] +|- [232] Diskusia k článku(0)


V súčasnosti v obci Liptovské Sliače nie je vybudovaná kanalizácia, a aj keď je projekt schválený ešte určitý čas potrvá, kým bude skolaudovaná a uvedená do prevádzky. Riešením je aj DČOV.

Súčasný starosta Ján Ondrejka mal vybudovanie kanalizácie vo svojom volebnom programe už pri neúspešnej kandidatúre na starostu pred jedenástimi rokmi, a odvtedy sme napriek uplynutiu takmer troch volebným období stále len papierovo pripravení na realizáciu tejto náročnej investičnej akcie.
Preto sa stavebníci, ktorí chcú postaviť a užívať si rekonštruovaný alebo novopostavený rodinný dom, postavení pred dilemu, či kúpiť certifikovanú žumpu alebo čističku. Kým uvedenie do prevádzky je pri žumpe súčasťou stavebného povolenia, na čističku je potrebné samostatné povolenie na vodnú stavbu z úradu životného prostredia. Pokiaľ nie je v obci skolaudovaná čistička, obecný úrad nemá zákonný dôvod takúto stavbu nepodporiť, ak spĺňa všetky ostatné zákonom dané náležitosti.
Podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) je stavba domovej čistiarne odpadových vôd (DČOV) vodnou stavbou, na ktorú sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálneho stavebného úradu.
Príslušným orgánom štátnej vodnej správy na povolenie uskutočnenia domovej čistiarne odpadových vôd (DČOV) a na osobitné užívanie vôd je miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia.
Miestny príslušný obvodný úrad životného prostredia posudzuje každý návrh individuálne a prihliada najmä na tieto skutočnosti:
- kedy bude v obci ukončená výstavba verejnej kanalizácie;
- kde bude zaústená predčistená voda z DČOV - do recipientu alebo do podzemných vôd;
- či dom, ktorý je napojený do ČOV je celoročne obývaný a je zabezpečený plynulý prítok splaškových vôd;
- či navrhovaná vodná stavba nie je v chránenej vodohospodárskej oblasti;
- či je v súlade s územným plánom (Vodoprávnemu konaniu vo veci výstavby domovej ČOV predchádza územné konanie – územné rozhodnutie vydáva všeobecný stavebný úrad – ku ktorému sa orgán štátnej vodnej správy vyjadruje, či plánovaná stavba je z vodohospodárskeho hľadiska možná).
Stavebné konanie začína na podnet stavebníka, ktorý k žiadosti o povolenie vodnej stavby (DČOV) a vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku predloží:
- poplatok stanovený zákonom v kolkových známkach,
- projektovú dokumentáciu ČOV v troch vyhotoveniach vypracovanú projektantom na projektovanie vodných stavieb,
- preukázanie vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom výstavbou ČOV (originál listu vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy) alebo preukázanie iných práv k dotknutým pozemkom podľa povahy prípadu (užívanie pozemku na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu, právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom),
- právoplatné územné rozhodnutie (oznámenie o upustení od vydania územného rozhodnutia),
- záväzné stanovisko starostu obce,
- stanovisko správcu vodného toku, ak ide o vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
- ak ide o vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd je potrebné doložiť hydrogeologický prieskum
- vyjadrenie ObÚ ŽP- úseku ochrany prírody a krajiny

Pri povoľovaní vypúšťania splaškových odpadových vôd z domových ČOV postupuje orgán štátnej vodnej správy podľa NV SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z DČOV je časovo obmedzené, ktoré pri ich vypúšťaní do povrchových vôd možno vydať najviac na 10 rokov, ak obsahujú obzvlášť škodlivé látky tak najviac na 4 roky, pri ich vypúšťaní do pozemných vôd možno vydať povolenie len na 4 roky.

Samozrejme postavením a skolaudovaním to nekončí. Je potrebné dokladať rozbor vzorky vyčistenej vody z DČOV raz ročne úradu životného prostredia. V prípade nedodržania má úrad kompetenciu nepredĺžiť povolenie na prevádzku a môže sa stať, že po 4 resp. 10. rokoch vám zostane len zakopaná čistička v zemi, a ak sa dovtedy skolauduje kanalizácia, vznikne vám aj povinnosť pripojenia odpadových vôd do nej. Celá investícia bude potom zbytočná.DČOV firmy Ekoprogres pre 6 osôbDČOV potrebuje spevnený betónový základDČOV osadená v jame, stačí naplniť vodou a obsypať