|reklama|
biliardové stoly

Pôvodný stav? Zabudnite...:

2014-02-17 Hodnotenie článku [250] +|- [239] Diskusia k článku(1)


Často sa stáva, že po oprave vodovodného potrubia zostáva po nasadení opravárov z ružomberských vodární len blato a špina. O zákonnom uvedení do pôvodného stavu môžu vlastníci pozemkov len snívať.

Tento rok čaká našu obec významná investičná akcia, výstavba verejnej kanalizácie. Stavebné poovlenie je vydané v roku 2005(!!!) a za ten čas sa totho veľa zmenilo. Z kvality dodržiavania zákona Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok musia mať občania právom obavy. Dôkazom je aj čerstvý prípad z Nižného Sliača, kde to po oprave v novembri aj v polovici februára vyzerá ako po prejazde tankovej flotily, viď fotografie. Pritom sa jedná o súkromný pozemok. Asi im nič nehovodí litera zákona. na základe týchto informácií si dobre uvážte, čo prípadne podpíšete na svoje triko. Pokiaľ nie je pozemok v ich vlastníctve a pokiaľ nie je zriadené vecné bremeno nemôžu robiť vôbec nič a už vôbec nie uvažovať o stavbe.

V tejto súvislosti je potrebné vychádzať zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách najmä z § 20 a 21 citujem

§ 20
Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1) Prevádzkovateľ je oprávnený

a) v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a ich pásiem ochrany, vodovodných a kanalizačných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov,
b) odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ; nedotknuté zostávajú osobitné predpisy, 12)
c) umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave.
(2) Prevádzkovateľ je povinný pri výkone svojich oprávnení počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia musí upovedomiť užívateľa nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred Ak ide o vstup na cudzie pozemky z dôvodu havárie alebo poruchy verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, táto lehota sa nemusí dodržať. V takom prípade o tom prevádzkovateľ užívateľa bezodkladne upovedomí.

(3) Po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

(4) Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa alebo z dôvodu určenia pásma ochrany (§ 19) obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti. Ak vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nevyhovie nároku alebo je nečinný, môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď uplatnil nárok u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

(5) Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie orientačných označení a zistené ohrozenie alebo poškodenie tohto označenia je povinná bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.


§ 21
Vyvlastnenie cudzej nehnuteľnosti
Ak nemožno zriadiť verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu na cudzej nehnuteľnosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo práva vecného bremena, možno vo verejnom záujme potrebnú nehnuteľnosť alebo práva k nej, ak ju nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa všeobecného predpisu.


Pôvodný stav, 15,2,2014Pôvodný stav, 15.2.2014