|reklama|
biliardové stoly

Návrat k prečísľovaniu,alebo ako správne písať adresu.:

2009-12-04 Hodnotenie článku [456] +|- [363] Diskusia k článku(1)


Prečo sa menili súpisné čísla, keď sa nemuseli? To vie len starosta. V rámci kompetencií obce takúto právomoc má. A nemusí svoje rozhodnutie ani vedieť zdôvodniť.

 

Vyjadrenie starostu obce V stanovisku starostu obce k prečíslovaniu súpisných čísel je uvedené, že naposledy sa prideľovanie súpisných čísel v obci uskutočnilo pred 30 rokmi. Asi to súviselo s tým, že od 1.1.1971 boli zavedené súpisné čísla namiesto čísel popisných. Ale nie je pravda, že vtedy sa v obci naposledy prideľovali súpisné čísla. Obec prideľuje súpisné čísla priebežne podľa toho, ako sú na obec doručené žiadosti a to podľa vyhlášky číslo 31/2003 §6 odstavec 2) "Súpisné číslo a orientačné číslo sa určuje budove podľa poradia, v akom sa obci doručila žiadosť stavebníka podľa odseku 1.". Teda zdôvodnenie, že je už 30 rokov od posledného prečíslovania je nepodstatné. Rovnako aj zdôvodnenie, že prečíslovanie je na základe VZN 02/2008, kde je v súvislosti so súpisnými číslami len vzor tabuľky, o prečíslovaní nie je ani slovo. Toto VZN je výlučne o pomenovaní ulíc a ich určení, a podľa prílohy je jasné, že vychádza zo starého číslovania budov pomocou súpisných čísel!
Pridelenie nových súpisných čísel bolo bezhlavé, pretože sa jednoducho zobral XLS so zaznačenými novými ulicami a zhora nadol sa pridelili súpisné čísla. Bez akéhokoľvek systému, čo príloha číslovania len potvrdzuje. Podľa VZN napríklad "Hlavná ulica – začína sa rodinným domom so súp. č. 1", ale číslovaná pomocou orientačných čísel je opačne! Niektoré ulice majú zasa nekompletný číselný rad orientačných čísel, niektoré čísla sú jednoducho preskočené. Mimochodom, obec má štyri námestia, z ktorých jedno, Námestie Ľudovíta Fullu v Nižnom Sliači, je bez akejkoľvek budovy, podľa VZN je to len lúčka pri autobusovej zastávke: "Námestie Ľudovíta Fullu – nachádza sa v časti obce Nižný Sliač na verejnom priestranstve za zastávkou SAD pri MŠ a Zvonicou - pod úrovňou budovy DD a DSS". Má vôbec takéto "námestie" zmysel?
Ministerstvo vnútra vydalo k prečísľovaniu súpisných čísel v obci informáciu, že je to v kompetencii obce, a že obec môže zmenu vykonať na základe § 6 ods. 4 vyhlášky 31/2003, ktorý však hovorí: "Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo alebo orientačné číslo možno len výnimočne po predchádzajúcom upovedomení vlastníka budovy." To však obec neurobila, pretože všade starosta prezentoval, že sa jedná o pomenovanie ulíc, že sa mu smejú televízie, ale o číslach nebolo ani reči, kým zoznam prečísľovania obec nezverejnila na obecnej stránke. A v tom čase už bol zoznam zaslaný na evidenciu obyvateľstva, a niektorí občania už mali nové občianske preukazy.

Doposiaľ majú občania chaos v tom, ako písať adresy a podľa gratulácií jubilantom v obecnom rozhlase uprednostňujú názov ulice a súpisné číslo. Po zavedení názvov ulíc a orientačných čísel si treba zvyknúť na písanie adresy len s názvom ulice a orientačným číslom. Tak ako je to bežné v civilizovanom svete. Toto tvrdenie vychádza z odporúčania a pokynu slovenskej pošty, ktorý nájdete tu: Správne napísať adresu.

Podľa vyššie uvedených informácií je všetko konanie v súlade so zákonmi, takže to slúži len na doplnenie obrazu, ako koncepčne sa pracuje pri takýchto závažných zmenách v obci. A ako sú informovaní občania, ktorí sú často postavení len pred hotovú vec.

Prílohy:

 

  • VZN č.2/2008 o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
  • Informácia Ministerstva vnútra k prečísľovaniu v obci
  • Informácia o postupe pri činnostiach súvisiacich s rozhodnutím obce o určení, zmene alebo zrušení čísla stavbe (budove)
  • Vyhláška Ministerstva vnútra č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o čísľovaní stavieb
  • Zoznam prečísľovania obce (staré a nové súpisné a orientačné čísla)