|reklama|
biliardové stoly

Voľba hlavného kontrolóra:

2015-01-13 Hodnotenie článku [289] +|- [149] Diskusia k článku(1)


Prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra môžete podávať do 11.2.2015, voľba prebehne 26.2.2015.

Obecné zastupiteľstvo bude voliť nového kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie.
Kvalifikačný predpoklad, ktorý musí záujemca splniť, je len jeden - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Prihláška musí byť podaná do 11. februára 2015 a musí obsahovať:
  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj
  • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

    Bližšie informácie nájdete na elektronickej výveske obce.