|reklama|
biliardové stoly

Sliačania šetria: konečne budú spať potme:

2010-07-26 Hodnotenie článku [259] +|- [266] Diskusia k článku(0)


Hospodárenie obce je v roku 2010 kritické. Môže za to aj schálenie príliš optimistického rozpočtu.
V čase vrcholiacej hospodárskej krízy obecné zastupiteľstvo schválilo nerealistický rozpočet. Jeho dôsledky sa ponesú s obcou možno aj desiatky rokov. V roku 2009 bolo naplánovaných 845 615 € ako príjem z podielových daní. Samozrejme, že "vďaka" kríze sa ho nepodarilo naplniť. Napriek tomu OZ schválilo rozpočet na rok 2010 s vyčíslenými príjmami z podielových daní vo výške 780 493 €, teda s minimálnym znížením. A rozpočet je znova deficitný, aj keď je oficiálne deklarovaný ako vyrovnaný. Jeho vyrovnanosť totiž spôsobil naplánovaný úver vo výške 430 501 € (!), pričom uznesením 241/5/2010 OZ schválilo prijatie bankového úveru vo výške 380 000 €. Aj rok 2010 bude teda rokom ďalšieho zadlžovania obce...

Starosta obce, Ján Ondrejka sa pre týždenník Liptovské noviny - Liptov vyjadril k zlej finančnej situácii obce nasledovne: „V období od januára do júna 2009 obec dostala vo forme podielových daní 456 565,90 eur, v tom istom období tohto roku len 293 511 eur. Je to o 35,71 percenta menej ako vlani. Nedostatok peňazí nás donútil zastaviť všetky investičné akcie v obci. Táto nepriaznivá situácia úplne zmrazila ďalší rozvoj a ohrozuje základný chod obce. Ak sa situácia nezlepší, hrozí úplné ochromenie správy vecí verejných - prevádzky materských škôl, školskej jedálne, ohrozené budú základné funkcie obce - od vývozu odpadu, správu daní a poplatkov cez kultúru až po osvetlenie obce. Veríme, že nebudeme musieť pristúpiť k zníženiu počtu zamestnancov, ktorí zabezpečujú základnú prevádzku obce."

Obecné zastupiteľstvo prjalo na rokovaní 15. júla 2010 nasledovné opatrenia na ušetrenie finančných prostriedkov:

 • zníženie vykonávania poriadkovej služby v obci na 50% s účinnosťou od 01.08.2010.
  "Podľa nás je poriadková služba v podstate zbytočná, neprispela k zníženiu vandalizmu, ani ochrane majektu občanov, čo dokazujú aj spálené koliby po diskotéke v Kalambure. Kde bola vtedy poriadková služba!"
  Rozpočet na rok 2010 rátal s výdavkami na poriadkovú službu vo výške 3 983 €

 • pozastavenie vyplácania dotácií z rozpočtu obce kultúrnym, športovým a iným spoločenským organizáciám s tým, že finančné prostriedky budú viazané v rozpočte obce na rok 2011 a nevyplatená časť dotácie za rok 2010 sa vyplatí v roku 2011 spolu s dotáciou na rok 2011.
  "Jednoduché prenesenie zodpovednosti na budúce novozvolené OZ."
  Rozpočet na rok 2010 rátal s výdavkami v týchto oblastiach vo výške:
 • rekreačné s športové služby 24 512 €
 • ostatné kultúrne služby 12 378 € (zahrnuté aj reprezentačné vo výške 10 357 €)

 • pozastavenie vyplácania osobných príplatkov (§10 zákona č. 553/2003 Z. z. ) u zamestnancov obce (Obecný úrad, Materská škola, Školská jedáleň, Školský klub detí, Opatrovateľská služba) a navýšenia základného platu u funkcionárov obce (§ 4 odst. 2 zákona 253/1994 Z. z.) o 70 % s tým, že rozdiel bude doplatený po zlepšení finančnej situácie obce s účinnosťou od júla 2010
  Rozpočet na rok 2010 počítal s výdavkami na trifné platy a odmeny:
 • OcÚ 122 817 €
 • odmeny aktivační pracovníci 601 €
 • kultúrny dom, knižnica 4 813 €
 • MŠ 93 275 € plus 5 847 €
 • opatrovateľská služba 53 973 €

 • skrátenie času prevádzky verejného osvetlenia do 23,30 a od 4,30 hod. s účinnosťou od 19.07.2010
  "Svietenie počas celej noci bol zbytočný krok, ktorý neprospieval ani životnému prostrediu, ani občanom. Nenormované osvetlenie iba zbytočne míňalo finančné prostriedky a vytváralo svetelné znečistenie."
  Rozpočet na rok 2010 počítal s výdavkami na energie verejného osvetlenia vo výške 11 119 €

 • poskytovanie teplého hlavného jedla pre zamestnancov obce v Školskej jedálni L. Sliače s účinnosťou od júla 2010
  Rozpočet na rok 2010 počítal s výdavkami na stravovanie zamestnancov OcÚ vo výške 5 311 €

 • zrušenie plánovaných výdavkov uvedených v Rozpočtovom opatrení č. 4/2010

 • pozastaviť vyplácanie odmien v plnej výške pre poslancov OZ

 • zrušenie Dohôd o pracovnej činnosti na údržbu multifunkčného ihriska v Strednom Sliači a detského ihriska v Nižnom Sliači s účinnosťou od augusta 2010

 • zrušenie Dohôd o pracovnej činnosti na údržbu verejného osvetlenia a údržbu miestneho rozhlasu v Nižnom, Strednom a Vyšnom Sliači s účinnosťou od augusta 2010

  Zdroj: Schválený rozpočet obce 2010, uznesenia OZ, Liptovské noviny