|reklama|
biliardové stoly

Starostovi od 1.6. zvýšili plat na 2670 Eur:

2011-07-01 Hodnotenie článku [305] +|- [249] Diskusia k článku(0)


Po schválení novely zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov a primátorov, ktorá znižuje koeficienty pre výpočet základných platov, museli nanovo prerokovať plat starostu na obecnom zatupiteľstve. Poslanci nakoniec rozhodli o 20% zvýšení doterajšieho základného mesačného platu starostu obce.

Plat starostu na rok 2011 bol pôvodne 2224 Euro. Počítal sa podľa pôvodných koeficientov pred novelou, násobkom podľa počtu obyvateľov a schváleným navýšením.
Pôvodný plat starostu (2,41 x priemerná mzda) zvýšený zastupiteľstvom na 1,2 násobok: 769 x 2.41 x 1.2 = 2224 Euro. O prepočtoch platu starostu sme informovali v článku Starosta poberá 1,2 násobok minimálneho platu.
Podľa kritérií novely zákona sa od 1.6.2011 koeficient pre výpočet znížil z 2,41 na 2,17 pre obec veľkosti L. Sliačov. Podľa zápisnice OZ z 9.6.2011 zástupca starostu obce Miroslav Gejdoš predložil obecnému zastupiteľstvu prepočet výšky platu starostu tak, aby bola zachovaná jeho výška. Predseda finančnej komisie Ing. Štefan Likavčan vypracoval pre tento bod rokovania dôvodovú správu, kde sa okrem iného hovorí:
Vzhľadom na náročnosť práce starostu obce ako predstaviteľa obce, najvyššieho výkonného orgánu obce, štatutárneho orgánu obce a zároveň pri zohľadnení princípu zásluhovosti pri výkone funkcie starostu obce, aktivitu starostu obce, náročnosť práce, vzhľadom na obsiahlu investičnú činnosť v obci súvisiacu so zveľaďovaním majetku obce považujem za potrebné ponechať starostovi obce doteraz určený plat obecným zastupiteľstvom, t. j. 2669 € vrátane odmien vo výške 20 %.
Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu rozhodnúť o zvýšení základného platu starostu o 60 %, čím zabezpečíme princíp zásluhovosti pri výkone funkcie starostu.

Podľa novely môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť základný plat starostu maximálne o 70%, pričom novelou boli zrušené odmeny. OZ to šalamúnsky obišlo navýšením doterajšieho schváleného platu starostu o 20%, asi ako náhradu za zrušenú možnosť odmien. Poslanci nový plat starostovi vo výške 2670Eur schválili uznesením č. 70/4/2011, hlasovania sa zdržali poslanci Vladimír Fuňák a Milan Kelčík, Anton Moravčík nebol na rokovaní prítomný.

Zdroj:
Uznesenie OZ 9.6.2011
Zápisnica OZ 9.6.2011