ARCHA LOCUS 

 KOSTOLY 

 HISTÓRIA 

 FOLKLÓR 

 PRÍRODA VÝROČIA


 • 1251 - prvá písomná zmienka o Sliačoch. Zakladacia listina turčianskej prepozitúry, vydaná Belom IV. Sliače odvtedy patrili cirkevnej inštitúcii.
 • 1326 - postavený a daný do užívania kostol v Sliačoch. Sliače (Nižnejsa a Kostolany) sa osamostatnili od fary sv. Michal, hodnoverne doložené listinou. Vyšný Sliač sa nespomína.
  - zriadená fara v Sliačoch s náležitými pozemkami, ktoré boli odčlenené od Sv. Michala.
 • 1326 -zriadená škola s ludirektorom - kantorom. Kostol, fara a škola boli majetko-právne zabezpečené.
 • 1516 - výsady poddanským mestám. Sliače sa stali mestom. Výsadná listina posledného premonštráta turčianskeho prepošstva, Uriela Maythényho, vydaná roku 1516 zachovaná v opise Mikuláša Oláha z roku 1516.
 • 1516 - zrušené panské hospodárstvo v Liptovských Sliačoch (Nižnom) a celý prepoštský majetok aj mlyn bol daný do nájmu Sliačanom.
 • 1516 - vznik tretej osady, Vyšného Sliača 1516-1543. Vznikol na základe valského práva.
 • 1516 - prepošt Uriel Maythény oslobodil Sliače od naturálnych poddanských služobností za ročitý peňažný poplatok.
 • 1516 - vo farskej škole direktor bol súčasne kantorom aj notárom.
 • 1526 - spomína sa v listinách Vyšný Sliač.
 • 1896 - v novinách písaných švabachom, Národný hlásnik č.9, ročník 29, 1896, strana 201-202, sa píše, že dňa 23. augusta 1896 malo byť v Siačoch slovenské divadlo, ktoré usporiadal tamojší vzorný kňaz pán Andrej Hlinka, ale to divadlo strážnodvorský zakázal. Pamätníci spomínajú, že Sliačania pestovali ochotnícke divadlo už od roku 1895. V roku 1937 sa dostali so svojím divadelným umením na javisko SND v Bratislave, kde zožali veľký úspech.
 • 1946 - založený futbalový oddiel v Sliačoch - prvá športová organizácia v obci.

  Športové klzisko medzi kostolom a terajšou materskou školou 1968

  Dovtedy mládež športovala neorganizovane na rôznych miestach. Futbal sa hrával na Teplici, Kopaniciach, Uhlisku, volejbal na školských dvoroch a iné hry na Záhumniach.
 • 1976 - folklórna skupina Sliačanka získala Európsku cenu za ľudové umenie, za udržiavanie tradícií vo svojom regióne.
 •